PGJyPjxicj48YnI+PHNlY3Rpb24gaWQ9InRlcm1zIiBjbGFzcz0iYWJvdXQiPg0KICAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0iY29udGFpbmVyIj4NCg0KICAgICAgICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzZWN0aW9uLXRpdGxlIiBkYXRhLWFvcz0iZmFkZS11cCI+DQogICAgICAgICAgIDxoMj7YtNix2YjYtyDYp9mE2KfYs9iq2K7Yr9in2YU8L2gyPg0KICAgICAgICA8L2Rpdj4NCg0KICAgICAgICA8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3cgY29udGVudCI+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctMTIiIGRhdGEtYW9zPSJmYWRlLXVwIiBkYXRhLWFvcy1kZWxheT0iMTUwIj4NCg0KPGgzPjEuINin2YTYtNix2YjYtzwvaDM+DQo8cD7ZhdmGINiu2YTYp9mEINin2YTZiNi12YjZhCDYpdmE2Ykg2YXZiNmC2Lkg2KfZhNmI2YrYqCDYudmE2YkgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3VtcmEubmV0Ij4gaHR0cDovL1VtcmEubmV0IDwvYT4g2Iwg2YHYpdmG2YMg2KrZiNin2YHZgiDYudmE2Ykg2KfZhNin2YTYqtiy2KfZhSDYqNi02LHZiNi3INin2YTYrtiv2YXYqSDZh9iw2Ycg2YjYrNmF2YrYuSDYp9mE2YLZiNin2YbZitmGINmI2KfZhNmE2YjYp9im2K0g2KfZhNmF2LnZhdmI2YQg2KjZh9inINmIINiq2YjYp9mB2YIg2LnZhNmJINij2YbZgyDZhdiz2KTZiNmEINi52YYg2KfZhNin2YXYqtir2KfZhCDZhNij2Yog2YLZiNin2YbZitmGINmF2K3ZhNmK2Kkg2YXYudmF2YjZhCDYqNmH2KcuINil2LDYpyDZg9mG2Kog2YTYpyDYqtmI2KfZgdmCINi52YTZiSDYo9mKINmF2YYg2YfYsNmHINin2YTYtNix2YjYtyDYjCDZgdmK2K3YuNixINi52YTZitmDINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINmH2LDYpyDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2KPZiCDYp9mE2YjYtdmI2YQg2KXZhNmK2YcuINin2YTZhdmI2KfYryDYp9mE2YjYp9ix2K/YqSDZgdmKINmH2LDYpyDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2YXYrdmF2YrYqSDYqNmF2YjYrNioINmC2KfZhtmI2YYg2K3ZgtmI2YIg2KfZhNmG2LTYsSDZiNin2YTYudmE2KfZhdin2Kog2KfZhNiq2KzYp9ix2YrYqSDYp9mE2YXYudmF2YjZhCDYqNmHLjwvcD4NCjxoMz4yLiDYqtix2K7Ziti1INin2YTYp9iz2KrYrtiv2KfZhTwvaDM+DQo8b2wgdHlwZSA9ICLYoyI+DQogICA8bGk+INmK2Y/ZhdmG2K0g2KfZhNil2LDZhiDZhNiq2YbYstmK2YQg2YbYs9iu2Kkg2YjYp9it2K/YqSDZhdmGINin2YTZhdmI2KfYryAo2KfZhNmF2LnZhNmI2YXYp9iqINij2Ygg2KfZhNio2LHYp9mF2KwpINmF2KTZgtiq2YvYpyDYudmE2Ykg2YXZiNmC2LkgVW1yYS5ORVQg2LnZhNmJINin2YTZiNmK2Kgg2YTZhNmF2LTYp9mH2K/YqSDYp9mE2LTYrti12YrYqSDYutmK2LEg2KfZhNiq2KzYp9ix2YrYqSDYp9mE2LnYp9io2LHYqSDZgdmC2LcuINmH2LDYpyDZh9mIINmF2YbYrSDYp9mE2KrYsdiu2YrYtSDYjCDZiNmE2YrYsyDZhtmC2YQg2KfZhNmF2YTZg9mK2Kkg2Iwg2YjYqNmF2YjYrNioINmH2LDYpyDYp9mE2KrYsdiu2YrYtSDZhNinINmK2KzZiNiyINmE2YM6DQogICA8b2wgdHlwZSA9ICJpIj4NCiAgICAgICA8bGk+INiq2LnYr9mK2YQg2KfZhNmF2YjYp9ivINij2Ygg2YbYs9iu2YfYpyDYmyA8L2xpPg0KICAgICAgIDxsaT4g2KfYs9iq2K7Yr9in2YUg2KfZhNmF2YjYp9ivINmE2KPZiiDYutix2LYg2KrYrNin2LHZiiDYo9mIINmE2KPZiiDYudix2LYg2LnYp9mFICjYqtis2KfYsdmKINij2Ygg2LrZitixINiq2KzYp9ix2YopINibIDwvbGk+DQogICAgICAgPGxpPiDZhdit2KfZiNmE2Kkg2YHZgyDYo9mIINi52YPYsyDZh9mG2K/Ys9ipINij2Yog2KjYsdmG2KfZhdisINmF2YjYrNmI2K8g2LnZhNmJINmF2YjZgti5IFVtcmEuTkVUINi52YTZiSDYp9mE2YjZitioINibIDwvbGk+DQogICAgICAgPGxpPiDYpdiy2KfZhNipINij2Yog2K3ZgtmI2YIg2LfYqNi5INmI2YbYtNixINij2Ygg2LrZitix2YfYpyDZhdmGINiq2K/ZiNmK2YbYp9iqINin2YTZhdmE2YPZitipINmF2YYg2KfZhNmF2YjYp9ivINibINij2YggPC9saT4NCiAgICAgICA8bGk+INmG2YLZhCDYp9mE2YXZiNin2K8g2KXZhNmJINi02K7YtSDYotiu2LEg2KPZiCAi2YbYs9iuIiDYp9mE2YXZiNin2K8g2KfZhNmF2YjYrNmI2K/YqSDYudmE2Ykg2KPZiiDYrtin2K/ZhSDYotiu2LEuIDwvbGk+DQogICA8L29sPg0KICAgIDwvbGk+DQogICA8bGk+INmK2YbYqtmH2Yog2YfYsNinINin2YTYqtix2K7Ziti1INiq2YTZgtin2KbZitmL2Kcg2KXYsNinINin2YbYqtmH2YPYqiDYo9mK2YvYpyDZhdmGINmH2LDZhyDYp9mE2YLZitmI2K8g2YjZgtivINmK2KrZhSDYpdmG2YfYp9ik2Ycg2KjZiNin2LPYt9ipIFVtcmEuTkVUINmB2Yog2KPZiiDZiNmC2KouINi52YbYryDYpdmG2YfYp9ihINi52LHYttmDINmE2YfYsNmHINin2YTZhdmI2KfYryDYo9mIINi52YbYryDYpdmG2YfYp9ihINmH2LDYpyDYp9mE2KrYsdiu2YrYtSDYjCDZitis2Kgg2LnZhNmK2YMg2KrYr9mF2YrYsSDYo9mKINmF2YjYp9ivINiq2YUg2KrZhtiy2YrZhNmH2Kcg2YHZiiDYrdmI2LLYqtmDINiz2YjYp9ihINmB2Yog2LTZg9mEINil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2KPZiCDZhdi32KjZiNi5LiA8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxoMz4gMy4g2KXYrtmE2KfYoSDYp9mE2YXYs9ik2YjZhNmK2KkgPC9oMz4NCjxvbCB0eXBlID0gItijIj4NCiAgIDxsaT4g2YrYqtmFINiq2YjZgdmK2LEg2KfZhNmF2YjYp9ivINin2YTZhdmI2KzZiNiv2Kkg2LnZhNmJINmF2YjZgti5IFVtcmEuTkVUINi52YTZiSDYp9mE2YjZitioICLZg9mF2Kcg2YfZiiIuINmE2Kcg2KrZgtiv2YUgVW1yYS5ORVQg2KPZiiDYttmF2KfZhtin2Kog2Iwg2LXYsdmK2K3YqSDYo9mIINi22YXZhtmK2Kkg2Iwg2YjYqtiu2YTZiiDZhdiz2KTZiNmE2YrYqtmH2Kcg2YjYqtmG2YHZiiDYqNmF2YjYrNio2YfYpyDYrNmF2YrYuSDYp9mE2LbZhdin2YbYp9iqINin2YTYo9iu2LHZiSDYqNmF2Kcg2YHZiiDYsNmE2YMg2Iwg2LnZhNmJINiz2KjZitmEINin2YTZhdir2KfZhCDZhNinINin2YTYrdi12LEg2Iwg2KfZhNi22YXYp9mG2KfYqiDYp9mE2LbZhdmG2YrYqSDYo9mIINi02LHZiNi3INin2YTZgtin2KjZhNmK2Kkg2YTZhNiq2LPZiNmK2YIg2KPZiCDYp9mE2YXZhNin2KHZhdipINmE2LrYsdi2INmF2LnZitmGINij2Ygg2LnYr9mFINin2YTYqti52K/ZiiDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YTZg9mK2Kkg2KfZhNmB2YPYsdmK2Kkg2KPZiCDYo9mKINin2YbYqtmH2KfZgyDYotiu2LEg2YTZhNit2YLZiNmCLiA8L2xpPg0KICAgPGxpPiDYudmE2KfZiNipINi52YTZiSDYsNmE2YMg2Iwg2YTYpyDYqti22YXZhiBVbXJhLk5FVCDYo9mIINiq2YLYr9mFINij2Yog2KrYudmH2K/Yp9iqINiq2KrYudmE2YIg2KjYp9mE2K/ZgtipINij2Ygg2KfZhNmG2KrYp9im2Kwg2KfZhNmF2K3YqtmF2YTYqSDYo9mIINmF2YjYq9mI2YLZitipINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTZhdmI2KfYryDYp9mE2YXZiNis2YjYr9ipINi52YTZiSDZhdmI2YLYudmH2Kcg2LnZhNmJINin2YTZiNmK2Kgg2KPZiCDZgdmK2YXYpyDZitiq2LnZhNmCINio2YXYq9mEINmH2LDZhyDYp9mE2YXZiNin2K8g2KPZiCDYudmE2Ykg2KPZiiDZhdmI2KfZgti5INmF2LHYqtio2LfYqSDYqNmH2LDYpyDYp9mE2YXZiNmC2LkuIDwvbGk+DQo8L29sPg0KPGgzPiA0LiDYp9mE2YLZitmI2K8gPC9oMz4NCjxwPiDZhNmGINiq2KrYrdmF2YQgVW1yYS5ORVQg2KPZiCDZhdmI2LHYr9mK2YfYpyDYqNij2Yog2K3Yp9mEINmF2YYg2KfZhNij2K3ZiNin2YQg2KfZhNmF2LPYpNmI2YTZitipINi52YYg2KPZiiDYo9i22LHYp9ixICjYqNmF2Kcg2YHZiiDYsNmE2YMg2Iwg2LnZhNmJINiz2KjZitmEINin2YTZhdir2KfZhCDZhNinINin2YTYrdi12LEg2Iwg2KfZhNij2LbYsdin2LEg2KfZhNmG2KfYrNmF2Kkg2LnZhiDZgdmC2K/Yp9mGINin2YTYqNmK2KfZhtin2Kog2KPZiCDYp9mE2KPYsdio2KfYrSDYjCDYo9mIINio2LPYqNioINin2YbZgti32KfYuSDYp9mE2KPYudmF2KfZhCkg2KfZhNmG2KfYtNim2Kkg2LnZhiDYp9iz2KrYrtiv2KfZhSDYo9mIINi52K/ZhSDYp9mE2YLYr9ix2Kkg2LnZhNmJINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINin2YTZhdmI2KfYryDYp9mE2YXZiNis2YjYr9ipINi52YTZiSDZhdmI2YLYuSBVbXJhLk5FVCDYudmE2Ykg2KfZhNmI2YrYqCDYjCDYrdiq2Ykg2KXYsNinINiq2YUg2KXYrti32KfYsSBVbXJhLk5FVCDYo9mIINmF2YXYq9mEIFVtcmEuTkVUINin2YTZhdi52KrZhdivINi02YHZh9mK2KfZiyDYo9mIINiu2LfZitin2Ysg2KjYpdmF2YPYp9mG2YrYqSDYrdiv2YjYqyDZhdir2YQg2YfYsNinINin2YTYttix2LEuINmG2LjYsdmL2Kcg2YTYo9mGINio2LnYtiDYp9mE2YjZhNin2YrYp9iqINin2YTZgti22KfYptmK2Kkg2YTYpyDYqtiz2YXYrSDYqNmB2LHYtiDZgtmK2YjYryDYudmE2Ykg2KfZhNi22YXYp9mG2KfYqiDYp9mE2LbZhdmG2YrYqSDYo9mIINmC2YrZiNivINin2YTZhdiz2KTZiNmE2YrYqSDYudmGINin2YTYo9i22LHYp9ixINin2YTYqtio2LnZitipINij2Ygg2KfZhNi52LHYttmK2Kkg2Iwg2YHZgtivINmE2Kcg2KrZhti32KjZgiDZh9iw2Ycg2KfZhNmC2YrZiNivINi52YTZitmDLiA8L3A+DQo8aDM+IDUuINiv2YLYqSDYp9mE2YXZiNin2K8gPC9oMz4NCjxwPiDZgtivINiq2KrYttmF2YYg2KfZhNmF2YjYp9ivINin2YTYqtmKINiq2LjZh9ixINi52YTZiSDZhdmI2YLYuSBVbXJhLk5FVCDYudmE2Ykg2KfZhNmI2YrYqCDYo9iu2LfYp9ihINmB2YbZitipINij2Ygg2YXYt9io2LnZitipINij2Ygg2YHZiNiq2YjYutix2KfZgdmK2KkuINmE2Kcg2KrYttmF2YYgVW1yYS5ORVQg2KPZhiDYo9mK2YvYpyDZhdmGINin2YTZhdmI2KfYryDYp9mE2YXZiNis2YjYr9ipINi52YTZiSDZhdmI2YLYudmH2Kcg2KfZhNil2YTZg9iq2LHZiNmG2Yog2K/ZgtmK2YLYqSDYo9mIINmD2KfZhdmE2Kkg2KPZiCDYrdiv2YrYq9ipLiDZgtivINiq2YLZiNmFIFVtcmEuTkVUINio2KXYrNix2KfYoSDYqti62YrZitix2KfYqiDYudmE2Ykg2KfZhNmF2YjYp9ivINin2YTZhdmI2KzZiNiv2Kkg2LnZhNmJINmF2YjZgti52YfYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmI2YrYqCDZgdmKINij2Yog2YjZgtiqINiv2YjZhiDYpdi02LnYp9ixLiDZiNmF2Lkg2LDZhNmDINiMINmB2KXZhiBVbXJhLk5FVCDZhNinINiq2YLYr9mFINij2Yog2KfZhNiq2LLYp9mFINio2KrYrdiv2YrYqyDYp9mE2YXZiNin2K8uIDwvcD4NCjxoMz4gNi4g2KfZhNix2YjYp9io2LcgPC9oMz4NCjxwPiDZhNmFINiq2YLZhSBVbXJhLk5FVCDYqNmF2LHYp9is2LnYqSDYrNmF2YrYuSDYp9mE2YXZiNin2YLYuSDYp9mE2YXYsdiq2KjYt9ipINio2YXZiNmC2LnZh9inINi52YTZiSDYp9mE2YjZitioINmI2YTZitiz2Kog2YXYs9ik2YjZhNipINi52YYg2YXYrdiq2YjZitin2Kog2KPZiiDZhdmI2YLYuSDZhdix2KrYqNi3INmF2YYg2YfYsNinINin2YTZgtio2YrZhC4g2KXZhiDYqti22YXZitmGINij2Yog2LHYp9io2Lcg2YTYpyDZiti52YbZiiDZhdmI2KfZgdmC2KkgVW1yYS5ORVQg2LnZhNmJINin2YTZhdmI2YLYuS4g2YrYqtit2YXZhCDYp9mE2YXYs9iq2K7Yr9mFINmF2LPYpNmI2YTZitipINin2LPYqtiu2K/Yp9mFINij2Yog2YXZiNmC2Lkg2YXYsdiq2KjYty4gPC9wPg0KPGgzPiA3LiDYp9mE2KrYudiv2YrZhNin2KogPC9oMz4NCjxwPiDZgtivINiq2YLZiNmFIFVtcmEuTkVUINio2YXYsdin2KzYudipINi02LHZiNi3INin2YTYrtiv2YXYqSDZhNmF2YjZgti52YfYpyDYudmE2Ykg2KfZhNmI2YrYqCDZgdmKINij2Yog2YjZgtiqINiv2YjZhiDYpdi02LnYp9ixLiDYqNin2LPYqtiu2K/Yp9mFINmH2LDYpyDYp9mE2YXZiNmC2Lkg2Iwg2YHYpdmG2YMg2KrZiNin2YHZgiDYudmE2Ykg2KfZhNin2YTYqtiy2KfZhSDYqNin2YTYpdi12K/Yp9ixINin2YTYrdin2YTZiiDYrdmK2YbZh9inINmE2LTYsdmI2Lcg2KfZhNiu2K/ZhdipINmH2LDZhy4gPC9wPg0KPGgzPiA4LiDYp9mE2YLYp9mG2YjZhiDYp9mE2K3Yp9mD2YUgPC9oMz4NCjxwPiDYqtiu2LbYuSDZh9iw2Ycg2KfZhNio2YbZiNivINmI2KfZhNi02LHZiNi3INmI2YrYqtmFINiq2YHYs9mK2LHZh9inINmI2YHZgtmL2Kcg2YTZgtmI2KfZhtmK2YYg2KfZhNi52K/ZitivINmF2YYg2KfZhNio2YTYr9in2YYg2YjYo9mG2Kog2KrYrti22Lkg2KjYtNmD2YQg2YbZh9in2KbZiiDZhNmE2KfYrtiq2LXYp9i1INin2YTZgti22KfYptmKINin2YTYrdi12LHZiiDZhNmE2YXYrdin2YPZhSDZgdmKINiq2YTZgyDYp9mE2YjZhNin2YrYqSDYo9mIINin2YTZhdmI2YLYuS4gPC9wPg0KPC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+IDwvc2VjdGlvbj4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA=


شروط الاستخدام

1. الشروط

من خلال الوصول إلى موقع الويب على http://Umra.net ، فإنك توافق على الالتزام بشروط الخدمة هذه وجميع القوانين واللوائح المعمول بها و توافق على أنك مسؤول عن الامتثال لأي قوانين محلية معمول بها. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط ، فيحظر عليك استخدام هذا الموقع أو الوصول إليه. المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب قانون حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول به.

2. ترخيص الاستخدام

 1. يُمنح الإذن لتنزيل نسخة واحدة من المواد (المعلومات أو البرامج) مؤقتًا على موقع Umra.NET على الويب للمشاهدة الشخصية غير التجارية العابرة فقط. هذا هو منح الترخيص ، وليس نقل الملكية ، وبموجب هذا الترخيص لا يجوز لك:
  1. تعديل المواد أو نسخها ؛
  2. استخدام المواد لأي غرض تجاري أو لأي عرض عام (تجاري أو غير تجاري) ؛
  3. محاولة فك أو عكس هندسة أي برنامج موجود على موقع Umra.NET على الويب ؛
  4. إزالة أي حقوق طبع ونشر أو غيرها من تدوينات الملكية من المواد ؛ أو
  5. نقل المواد إلى شخص آخر أو "نسخ" المواد الموجودة على أي خادم آخر.
 2. ينتهي هذا الترخيص تلقائيًا إذا انتهكت أيًا من هذه القيود وقد يتم إنهاؤه بواسطة Umra.NET في أي وقت. عند إنهاء عرضك لهذه المواد أو عند إنهاء هذا الترخيص ، يجب عليك تدمير أي مواد تم تنزيلها في حوزتك سواء في شكل إلكتروني أو مطبوع.

3. إخلاء المسؤولية

 1. يتم توفير المواد الموجودة على موقع Umra.NET على الويب "كما هي". لا تقدم Umra.NET أي ضمانات ، صريحة أو ضمنية ، وتخلي مسؤوليتها وتنفي بموجبها جميع الضمانات الأخرى بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الضمانات الضمنية أو شروط القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم التعدي على الملكية الفكرية أو أي انتهاك آخر للحقوق.
 2. علاوة على ذلك ، لا تضمن Umra.NET أو تقدم أي تعهدات تتعلق بالدقة أو النتائج المحتملة أو موثوقية استخدام المواد الموجودة على موقعها على الويب أو فيما يتعلق بمثل هذه المواد أو على أي مواقع مرتبطة بهذا الموقع.

4. القيود

لن تتحمل Umra.NET أو مورديها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الأضرار الناجمة عن فقدان البيانات أو الأرباح ، أو بسبب انقطاع الأعمال) الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام المواد الموجودة على موقع Umra.NET على الويب ، حتى إذا تم إخطار Umra.NET أو ممثل Umra.NET المعتمد شفهياً أو خطياً بإمكانية حدوث مثل هذا الضرر. نظرًا لأن بعض الولايات القضائية لا تسمح بفرض قيود على الضمانات الضمنية أو قيود المسؤولية عن الأضرار التبعية أو العرضية ، فقد لا تنطبق هذه القيود عليك.

5. دقة المواد

قد تتضمن المواد التي تظهر على موقع Umra.NET على الويب أخطاء فنية أو مطبعية أو فوتوغرافية. لا تضمن Umra.NET أن أيًا من المواد الموجودة على موقعها الإلكتروني دقيقة أو كاملة أو حديثة. قد تقوم Umra.NET بإجراء تغييرات على المواد الموجودة على موقعها على الويب في أي وقت دون إشعار. ومع ذلك ، فإن Umra.NET لا تقدم أي التزام بتحديث المواد.

6. الروابط

لم تقم Umra.NET بمراجعة جميع المواقع المرتبطة بموقعها على الويب وليست مسؤولة عن محتويات أي موقع مرتبط من هذا القبيل. إن تضمين أي رابط لا يعني موافقة Umra.NET على الموقع. يتحمل المستخدم مسؤولية استخدام أي موقع مرتبط.

7. التعديلات

قد تقوم Umra.NET بمراجعة شروط الخدمة لموقعها على الويب في أي وقت دون إشعار. باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على الالتزام بالإصدار الحالي حينها لشروط الخدمة هذه.

8. القانون الحاكم

تخضع هذه البنود والشروط ويتم تفسيرها وفقًا لقوانين العديد من البلدان وأنت تخضع بشكل نهائي للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم في تلك الولاية أو الموقع.